Публична покана-доставка на закуски

Публична покана-доставка на закуски
Приложение 2-оферта
Приложение 3-декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП
Приложение 4-декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП
Приложение 5-декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП
Приложение 6-ценово предложение
Приложение 7-проект на договор
Приложение 8-технически спецификации
Приложение 9-административни сведения за кандидата
Приложение 10-декларация за подизпълнител
Приложение 11-изисквания към участниците

Back to top button