2014.01.27 Публична покана РД-20-26

Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас.

Приложение 2-оферта
Приложение 3-декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП
Приложение 4-декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП
Приложение 5-декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП
Приложение 6-ценово предложение
Приложение 7-проект на договор
Приложение 8-технически спецификации
Приложение 9-административни сведения за кандидата
Приложение 10-декларация за подизпълнител
Приложение 11-изисквания към участниците
Публична покана

Back to top button