Семейство Пиренови (Ericaceae)

Пиренови (Ericaceae) е семейство покритосеменни растения, разпространени главно в умерения пояс с иглолистна растителност. Представено е от вечнозелени или листопадни храсти и полухрасти, по-рядко малки дървета. Листата им са прости, последователни, срещуположни или в прешлени. Цветовете са двуполови, най-често представляват гроздовидни съцветия, като самите растения се опрашват чрез насекоми. В България естествено разпространени са 6 рода с 12 вида, от тях 6 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Най-ярките представители на семейството у нас са видовете от род Боровинка (Vaccinium). Срещат се червена боровинка (Vaccinium vitis-idea), синя боровинка (Vaccinium uliginosum) и черна боровинка (Vaccinium myrtillus). Всички боровинки са хранителни и лечебни растения. Плодовете им са ядливи, богати на танини, ябълчна и лимонена киселина, с високо съдържание на витамин C.

Червена боровинка (Vaccinium vitis-idea)

Синя боровинка (Vaccinium uliginosum)


Черна боровинка (
Vaccinium myrtillus)

Друг известен род у нас е родът Пиренови (Ericaceae). Растенията от рода са вечнозелени храсти или дървета, с характерни малки листа и изобилен цъфтеж с удължени цветове във формата на камбана. Повечето от тях са ендемични за Африка, но са разпространени и в Средиземноморието, на островите на Атлантическия океан и в Кавказ. Представителите на рода са много сходни с тези от род Калуна (Calluna) и заедно с тях образуват характерни храстови съобщества, в които доминират тези два рода. В България тези пирено-калунови съобщества са разпространени в източната част на Странджа планина и в тях доминират видовете дървовиден пирен (Erica arborea) и обикновена калуна (Calluna vulgaris), които са редки и са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Дървовиден пирен (
Erica arborea)


Обикновена калуна
(Calluna vulgaris)

За нуждите на озеленяването се ползват най-различни сортове от интродуцирания вид червена ерика (Erica carnea), както и сортове на обикновената калуна (Calluna vulgaris).


Сорт с розов цъфтеж на червена ерика (
Erica carnea)

Към семейство Пиренови (Ericaceae) спада и род Зеленика (Rhododendron). Вечнозелени или листопадни храсти, техните цветове са високоценени в парковото изкуство. Родовото латинско име Rhododendron означава буквално „розово дърво“ и е образувано от гръцките думи родон (ῥόδον) – роза и дендрон (δένδρον) – дърво. Видовото ponticum поизлиза от името на географската област Понтик – разположена на южните брегове на Черно море, където този вид е обилно разпространен. В България естествено се срещат два вида. Един от тях е странджанска зеленика (Rhododendron ponticum), като той е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Българското народно име зеленика произхожда от това, че този храст остава със зелени листа и през зимата (вечнозелен) – зеленее и от тук е наречен зеленика. Поради едрите си, оцветени в различни оттенъци на розовото и лилавото цветове, които са събрани в още по-големи съцветия на върха на стъблото, рододендроните са много красиви растения. От векове насам в озеленяването се ползват най-различни видове и сортове.

Понтийски рододендрон (Rhododendron ponticum)


Rhododendron ponticum
‘Graziella’

Back to top button