Семейство Букови (Fagaceae)

Състоящо се от около 900 вида, семейство Букови (Fagaceae) са клас двусемеделни растения, отдел Покритосеменни. То е съставено от дървета и храсти, срещащи се най-вече в северното полукълбо –  в умерените, субтропичните и тропичните области. В България естествено са разпространени 10 вида от 3 рода, като два от видовете са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Семейство Букови са листопадни или вечнозелени дървета и храсти с прости последователни листа, еднополови и еднодомни цветове. Плодът е орех (известен с името жълъд), обвит в купула, образувана от вегетационния връх (род Дъб) или от срастването на прицветниците (род Бук и род Кестен).

Жълъди (плодове) и листа на цер (Quercus cerris)

Около 70% е дялът на широколистните гори в България. От тях буковите са представени с 16,2%, а дъбовите – с 34,5%. Поради това първите два вертикални пояса носят техните имена – дъбов пояс (до 1000 м н.в.) и буков пояс (700-1700 м н.в.).

Буковите са източник на висококачествена дървесина, която има разнообразно приложение – в целулозно-хартиената промишленост, в мебелната промишленост и като строителен материал. Известно е, че буковите жълъди и листа имат лечебни свойства, като често се използват за направата различни хомеопатични лекараства. У нас от род Бук (Fagus) се срещат видовете обикновен бук (Fagus sylvatica) и ориенталски бук (Fagus orientalis). Обикновеният бук има и много декоративни сортове като например колоновидният сорт Fagus sylvatica ‘Fastigiata’.

Морфологични белези на представителите у нас от род Бук (Fagus)

Род Кестен (Castanea) е представен единствено от вида сладък (питомен) кестен (Castanea sativa). Цветовете на кестена са богати на прашец и нектар, поради което е ценен от пчеларите като медоносно растение. Плодовете му са ядливи и вкусни, имат високо съдържание на скорбяла и захар, а също така и на протеини. Дървесината му е с добри технически качества, като е особено подходяща за външна употреба, защото съдържа високо съдържание на танини (прави я устойчива на гниене). Използва се и за декоративни цели, като предпочита районите с по-мека зима и достатъчно валежи.

Морфологични белези на сладък (питомен) кестен (Castanea sativa)

Горскостопански вековни дървета с ценна дървесина  дъбовете имат голямо влияние във фолклора, литературата и изобразителното изкуство у нас. Дъбови клонки с листа и плодове са дори част от герба на България.

Гербът на Република България – основата, върху която стоят лъвовете са две кръстосани дъбови клонки с листа и плодове

У нас от род Дъб (Quercus) са разпространени обикновен летен дъб (Quercus robur), зимен дъб (Quercus petraea), странджански (лъжник) дъб (Quercus hartwissiana), благун (Quercus frainetto), космат дъб (Quercus pubescens), цер (Quercus cerris) и пърнар (Quercus coccifera). За нуждите на паркоустрояването в България са интродуцирани и видовете червен американски дъб (Quercus rubra), каменен дъб (Quercus ilex), както и различни сортове на гореизброените наши дъбове.

Клонка с листа и жълъди от зимен дъб (Qercus petraea)

Вековно дърво обикновен летен дъб (Quercus robur)

Листа на червен американски дъб (Quercus rubra)

Back to top button