Ученически съвет

Основна информация:

1. Ученическият съвет /УС/ на СУ „Иван Вазов“ е доброволно, младежко, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение.

2. УС е орган на ученическото самоуправление, който предоставя механизми, чрез които учениците да представят и защитят своята позиция и да придобият опит в сферите на младежката активност и отговорното гражданско поведение.

3. УС работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в училището и пълноценното участие на учениците при взимане на решения, касаещи образователния процес и престоя им в училище.

4. УС отговаря за усъвършенстването на училищната среда.

5. УС спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимоотношенията ученик-ученик, ученик-учител, ученик-ръководство, ученик-институции, ученик-общество.

УС е учреден на 4.12.2017г.

Всеки клас от прогимназиален и гимназиален етап на обучение има един излъчен представител. По време на своята длъжност представителят е оправомощен да представлява мнението и позицията на своя клас в процеса на работа на УС.
УС се ръководи от Управителен съвет, съставен от председател, заместник-председател и секретар.
Сегашният Управителен съвет е съставен от:
Жанин Ал-Шаргаби – председател
Йоана Кирилова – заместник-председател
Християна Тасева – секретар

Съветът заседава поне веднъж в месеца и обсъжда актуални въпроси и проблеми. В момента е подел инициативи за създаване на клубове и извънкласни дейности, кампания за популяризиране на училищната история и подобряване на междуученическите взаимоотношения.

 

Устав

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Back to top button