Приемственост

Приемственост между детската градина и първи клас през погледа на учители от начален курс и ПГ

 
ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СА:
 • – умни и интелигентни;
 • – заобиколени от всякакъв вид информация;
 • – обичат игрите;
 • – непрекъснато търсещи;
 • – чувствителни, но проявяващи понякога агресия.
 • ДЕТСКА ГРАДИНА УЧИЛИЩЕ
  Преобладават игрите във всичките им форми Формиране и развитие на компетентности като част от подготовката за живота
  Подготовка за училище
  Решаване на учебни задачи
 
ДЕТЕТО ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС НЕ МОЖЕ БЕЗ:
– концентрация на вниманието според възрастта;
– активен речник съобразно възрастта;
– използване на думите в контекста на речевата ситуация;
– произнасяне правилно на всички фонеми в думата;
– познаване на буквите;
– откриване на разликата между гласни и съгласни;
– подреждане правилно на думите в изречение;
– умение да изслушва;
– брои, събира и изважда до 10;
– разпознава геометричните фигури;
– определя посоки.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ:
– умения за общуване;
– изградени навици за подреждане на работното място;
– да познават училището и учителката си;
– да имат готовност за училище.
БЪДЕЩИТЕ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:
– провеждат родителска среща, на която директорът информира родителите на децата от детските градини и от ПГ към училището за организцията на учебно-възпитателна работа в първи клас;

– общуват с бъдещите първокласници;

– посрещат децата от градините и ПГ в училището;

– интересуват се за развитието на децата;

– след сформиране на паралелките в училището се провежда родителска среща за бъдещите първокласници от класните ръководители.

БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ НА ПЪРВИ КЛАС:

Мая Декова
Пепа Николова
Евелина Ницова
Сашка Данговска
Даниела Китева

Back to top button