За по-качествено образование

На 7 март 2013 г. в зала „Рубин” на хотел „Принцес“, София, по проект „За по-качествено образование“ на ОП РЧР се проведе кръгла маса за експертно обсъждане на проектите на учебните програми по предметите „Роден край”, „Човекът и обществото” и „Български език и литература” за начален етап с участието на експерти, учители, преподаватели от университети, създатели на учебници и рецензенти. За участие в обсъждането беше поканена Милена Борисова – главен учител в начален етап на СОУ „Иван Вазов“ – Плевен.

Госпожа Рени Рангелова, държавен експерт, направи кратко представяне на усъвършенстваните и оптимизирани учебни програми, целящи постигането на по-добра основа за обучение на учениците. Акцентира се върху една нова философия и концепция на предметите „Роден край” и „Човекът и обществото”, а именно съзнанието за българска и европейска идентичност като ценност. Ключовите компетентности се разглеждат през призмата на практическата приложимост на знанието. Оптимизирането на структурата на учебните програми включва и олекотяване на учебното съдържание и промяна в хорариума часове за нови знания и упражнение, практическа работа и анализиране на знанията.
Представянето на програмата по предмета „Български език и литература” премина в контекста на промяната на новата образователна концепция, свързана с външното оценяване и съвременните ключови компетентности, залегнали в европейската референтна рамка. Коментирано беше преструктурирането на ДОИ и учебното съдържание, както и прецизирането на формулировките на очакваните резултати от учебната работа.
Обсъдени бяха теми от учебните програми по предметите „Роден край”, „Човекът и обществото” и „Български език и литература”, като с повишено внимание се акцентира върху междудисциплинарните връзки.
С провеждането на кръглата маса се слага началото на поредица от дейности за събиране на обратна информация. Крайният продукт ще бъде поместен на сайта на МОМН за по-широко обсъждане.

mb2

Back to top button