Успешно завърши изпълнението на дейностите по Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

За учениците от СУ „Иван Вазов“ гр. Плевен бяха сформираха следните клубове: „Стъпка по стъпка в ИТ“, включващ ученици от II клас с ръководител Клавдия Иванова, „Стъпка по стъпка в информационните технологии“, отново с ученици от II клас – ръководител Валентина Петрова, „В света на информационните технологии“ – V клас – ръководител Валентина Петрова, „Виртуален свят“ – V и VI клас – ръководител Наталия Горанова. В проекта взеха участие общо 65 ученици.

Работата на клубовете започна през месец февруари 2020 година. Завършването на дейностите на клубовете бе реализирано дистанционно, заради извънредното положение, свързано с COVID 19.

За втори клас обучението беше насочено към овладяване на базови умения и знания – основни компоненти на компютърната система, работа с файловата система, съхраняване и използване на файлове, прилагане на основни техники за създаване и използване на графични изображения, работа с клавиатурата и овладяване на правилата за създаване на компютърен текст, основни правила за безопасна работа с компютърната система, безопасно ползване на интернет и др.

За групите от 5 и 6 клас обучението беше насочено към надграждане на придобитите дотук знания и умения. Основните направления, по които се състави учебната програма бяха – създаване на интерактивни презентации, изработване на брошури, листовки, рекламни материали с програмата MS Publisher, използване и модификация на готови шаблони, изработване на интернет сайтове със системата Wordpress и с програмата Microsoft Expression Web. Целите на обучението бяха развиване на естетически усет за подреждане на материалите в различни проекти, избор на точна и надеждна информация от интернет, отговаряща на зададената тема. Учениците беседваха по темите: Правилата за общуване в интернет, Електронно банкиране, електронна търговия и разплащания, източници на информация и авторско право. Развиха уменията си за работа в екип и използване на различни търсачки, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

Използването на виртуалните класни стаи помогна за развиване на други умения и знания – за работа със споделени файлове, представяне и споделяне на знания с други онлайн потребители, дискусия по зададена тема, спазвайки етикета. Учениците представиха своите самостоятелно разработени проекти.

 

Back to top button