Указания за отпускане на стипендии на ученици за втори срок на учебната 2014/2015г.

I. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.
Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, в което е посочен успеха от първи срок 2014/2015 учебна година, заверен с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.

II. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ и СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

  1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ.
    Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. За учениците от 9 клас, или ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител, или копие от акта за раждане – когато бащата е неизвестен.
  2. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.
    Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. Учениците, които ще получават такъв вид стипендия представят документ удостоверяващ степен на инвалидност за периода на получаване на стипендията.

III. СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД
Попълва се молба-декларация по образец. /от сайта на училището/

1. Успех от първи срок на  2014/2015 учебна година – над 4,50 – заверен с подписа на класния ръководител.

2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. август 2014 г. до м. януари 2015 г. включително.

3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. август 2014 г. до м. януари 2015 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / от м. август 2014 г. до м. януари 2015 г. включително /.

4. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. август 2014 г. до м. януари 2015 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от м. август 2014 г. до м. януари 2015 г. включително.

5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя или сестри учещи в средни или висши учебни заведения / до 25 г./ служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. август 2014 г. до м. януари 2015 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.

6. За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от м. август 2014 г. до м. януари 2015 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 343.00 лв. /(5м. х 340лв + 1м. х 360лв) : 6/

ІV. Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на наказанието.

V. Бланки за четирите вида стипендии могат да се свалят от сайта на училището suivanvazov.com

VІ. Заявленията се събират от класните ръководители и се предават в счетоводството.

Срок за подаване на заявления – от 16.02.2015 г. до 27.2.2015г. включително.

Заявление стипендия отличен успех
Заявление стипендия един родител
Заявление стипендия специални образователни потребности
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

Back to top button