Указания за отпускане на стипендии на ученици за първи срок на учебната 2015/2016г.

УКАЗАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА

УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

I. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.
Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, в което е посочен успеха от  2014/2015 учебна година, заверен с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.

II. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ и СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

  1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ.
    Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. За учениците от 9 клас, или ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител,удостоверение за наследници или копие от акта за раждане – когато бащата е неизвестен.
  2. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.
    Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. Учениците, които ще получават такъв вид стипендия представят документ удостоверяващ степен на инвалидност за периода на получаване на стипендията.

III. СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД
Попълва се молба-декларация по образец. /от сайта на училището/

1. Успех от  2014/2015 учебна година – над 4,50 – заверен с подписа на класния ръководител.

2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. април 2015 г. до м. септември 2015 г. включително.

3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. април 2015 г. до м. септември 2015 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / от м. април 2015 г. до м. септември 2015 г. включително /.

4. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. април 2015 г. до м. септември 2015 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от м. април 2015 г. до м. септември 2016 г. включително.

5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има братя или сестри учещи в средни или висши учебни заведения / до 25 г./ служебна бележка от учебното заведение, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. април 2015 г. до м. септември 2015 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.

6. За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от м. април 2015 г. до м. септември 2015 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 370.00 лв.

ІV. Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на наказанието.

V. Бланки за четирите вида стипендии могат да се свалят от сайта на училището suivanvazov.com

VІ. Заявленията се събират от класните ръководители и се предават в счетоводството – 310 и 315 стая.

Срок за подаване на заявления – от 12.10.2015 г. до 28.10.2015 г. включително.

Заявление стипендия отличен успех
Заявление стипендия един родител
Заявление стипендия ТЕЛК
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

Back to top button