Указания за отпускане на стипендии на ученици за втори срок на учебната 2020/2021 година

I. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.

1. Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, в което е посочен успеха от  първи срок на 2020/2021 учебна година, заверен с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех. 

II. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ и СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ.
1.1 Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. За ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител,удостоверение за наследници или копие от акта за раждане – когато бащата е неизвестен.

2. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.
2.1. Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. Учениците, които ще получават такъв вид стипендия представят документ удостоверяващ степен на инвалидност за периода на получаване на стипендията.

2.2. Документ за банкова сметка – ЛИЧНА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

III. СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД
Попълва се молба-декларация по образец. /от сайта на училището/

  1. Успех от първи срок на 2020/2021 учебна година – над 5,00 – заверен с подписа на класния ръководител.
  2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. Август 2020 г. до м. Януари 2021 г. включително.
  3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. Август 2020 г. до м. Януари 2021 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / м. Август 2020 г. до м. Януари 2021 г. /.
  4. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. Август 2020 г. до м. Януари 2021 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от от м. Август 2020 г. до м. Януари 2021 г. включително.
  5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. Август 2020 г. до м. Януари 2021 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.
  6. За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от м. Август 2020 г. до м. Януари 2021 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 616.67 лв.
  7. Документ за банкова сметка – ЛИЧНА

ІV.  Стипендиите се изплащат по банков път по лична банкова сметка на заявителя.

V. Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на наказанието.

VІ. Бланки за четирите вида стипендии могат да се свалят от сайта на училището www.suivanvazov.com

I. Заявленията се събират от класните ръководители и се предават в счетоводството –315 стая.

Заявленията се приемат само на 11.02. и 12.02.2021 г.

 

Заявление стипендия един родител-1

Заявление стипендия отличен успех-1

Заявление стипендия ТЕЛК-1

УКАЗАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА

2020-2021Заявление -ДЕКЛАРАЦИЯ-1

Back to top button