Указания за отпускане на стипендии на ученици за първи срок на учебната 2019/2020г.

I. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.

 1. Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, в което е посочен успехът от 2018/2019 учебна година, заверен с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.
 2. При отпускане на стипендия от началото на VIII клас се взима предвид успехът от свидетелството за завършено основно образование изчислен от оценките за седми клас.
 3. Документ за банкова сметка

II. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ и СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

 1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ.

1.1 Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. За учениците от 9 клас, или ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител,удостоверение за наследници или копие от акта за раждане – когато бащата е неизвестен.

1.2 Документ за банкова сметка

 1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

2.1. Заявление свободен текст /или примерната бланка от сайта/, подписано от класния ръководител. Учениците, които ще получават такъв вид стипендия представят документ удостоверяващ степен на инвалидност за периода на получаване на стипендията.

2.2 Документ за банкова сметка

III. СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД

Попълва се молба-декларация по образец. /от сайта на училището/

 1. Успех от 2019/2020 учебна година – 5,00 – изчислен от оценките за седми клас в свидетелсвото за основно образование ,заверен с подписа на класния ръководител.
 2. Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително.
 3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, пак за същия период / от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително /.
 4. Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително. Ако родителите не са регистрирани в бюрото по труда трудовата им книжка – оригинал за сверяване, след което се връща и копие от първата и последната страница, на която има записвания. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел за получаваната пенсия за периода от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително.
 5. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително, а ако не е получавана стипендия – служебна бележка удостоверяваща това /за същия период/.
 6. За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 560.00 лв.

ІV.  Стипендиите се изплащат по банков път

V. Ученици, наказани по решение на Педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на наказанието.

VІ. Бланки за четирите вида стипендии могат да се свалят от сайта на училището www.suivanvazov.com

I. Заявленията се събират от класните ръководители и се предават в счетоводството – 310 и 315 стая.

Срок за подаване на заявления – от 08.10.2019 г. до 18.10.2019 г. включително.

 

2019.09.30 ЗАПОВЕД АКТУАЛИЗИРАНИ ВЪТР. ПРАВИЛА
Заявление -ДЕКЛАРАЦИЯ-1
Заявление стипендия един родител-1
Заявление стипендия отличен успех-1
Заявление стипендия ТЕЛК-1
Указания за отпускане на стипендии на ученици за първи срок на учебната 2019-2020г.

Тагове
Back to top button
Close
Close