Публична покана РД-20-27 от 20.01.2015 година

  1. Публична покана за събиране на оферти за обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на закуски и напитки за деца от подготвителна група и ученици от I – IV клас на СОУ „Иван Вазов”, гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 46”.

Заповед РД-17-601 от 19.01.2015
Публична покана РД-20-27 от 20.01.2015
Приложение 2-оферта
Приложение 3-декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП
Приложение 4-декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП
Приложение 5-декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП
Приложение 6-ценово предложение
Приложение 7-проект на договор
Приложение 8-технически спецификации
Приложение 9-административни сведения за кандидата
Приложение 10-декларация за подизпълнител
Приложение 11-изисквания към участниците
Протокол на комисията за разглеждане и оценка на представените оферти
Решение № РД-17-637 от 02.02.2015 г. относно Публична покана № РД-20-27
Договор за производство и доставка на закуски и напитки-03.02.2015 г.

Back to top button