Проект по европейска програма „Коменски” спечелен отново

СОУ „Иван Вазов” – гр. Плевен кандидатства по европейската програма ”Учене през целия живот” с проекта си Моre trees? Yes, pleasе!. Това е новият успешен  проект по секторна програма „Коменски” – „Многостранни партньорства”. Факт е, че той вече е спечелен и е един от двата одобрени  проекта на училищата от нашия град. Отпуснато е финансиране за него от Европейската комисия на стойност 20 000 €.  Проектът включва 24 мобилности – посещения и обмяна по екологичната тема, 2012-2014 година, с партньори от Полша, Румъния, Турция, Хърватия, Естония, Португалия, Чехия, Великобритания, Испания. СОУ „Иван Вазов” е българският партньор.

  Самият проект е с водеща организация Полша, гр. Люблин. Той е разглеждан от външни оценители в страната на координатора и е класиран на международно ниво.

Изключителна заслуга за успеха на проекта има Цецка Василева, учител по английски език в началeн курс, която ще бъде координатор по проекта на нашето училище. В него ще се включат ученици от 6 до 11 години и учители. През следващите две години учениците от начален етап ще осъществяват интернационално общуване и в интернет пространството с деца от страните партньори, които са техни връстници. Партньорството ще създаде възможност нашето училище да вземе участие в международните дейности, свързани с глобалния проблем за опазване на природата, ще стане територия на екологични инициативи.

Целта е по този начин да се насърчи активността на децата още от малки да съхраняват природата. Чрез проекта ще се разбере от всички, че изучаването на чуждия език е едно голямо богатство и служи за мост на приятелството. Подобряване на езиковите умения на учители и ученици, насърчаване използването на информационно-комуникационни технологии, както в учебния процес, така и в дейностите им, ще бъдат важни за тяхното развитие на по-високо ниво. Подготовката на песни, стихотворения, мини речник, приказки, легенди, театър, танци, мюзикъл, рисунки, постери, презентации на националния език и на работния език на проекта – английски, ще бъдат средство за комуникация. Ще има много съвместни инициативи, които ще са тясно свързани с учебната програма, нашия град, нашето училище, с културното многообразие на държавите участнички в проекта, размяна на е-мейли,  размяна на видеоуроци между учителите и споделяне на добри практики.

Всеки проект е резултат от труд. Техническата подготовка на проекта направи Христинка Пеева, учител по математика и информатика. Дължим  благодарности  на eTwinning посланика в лицето на доцент д-р Теодора Вълова, която покани на обучителен семинар учител и от нашето училище – Цецка Василева. Ценните напътствия, регистрирането на учители в eTwinning портала и общуването с европейски приятели – всичко това доведе до успеха на международния проект.

Да бъде одобрен един проект е успех. Но истинското удовлетворение  ще дойде с реализацията, с изработването на крайните продукти, с осъществяването на целите.

Предстои много работа, а тя ще е успешна със силен и работещ с ентусиазъм екип, с толерантни партньори и положителна мотивация. Ще се радваме на позитивното му въздействие върху деца, учители, родители, общественост.

Back to top button