Четвъртокласници на олимпиада „ЗНАМ И МОГА”

На 25.01.2012 год. от 10:00 часа 45 ученици от четвърти клас на СОУ „Иван Вазов” участваха в първи кръг на националната олимпиада „Знам и мога”, организирана от МОМН. Тя има интердисциплинарен характер. В условията на съревнование участниците демонстрират своите знания, умения и отношения, придобити в началния образователен етап. В нея четвъртокласниците практически прилагат знанията си в нови и по-различни житейски ситуации. Решават 12 задачи, изискващи размисъл. Те са от отворен тип, имат и подусловия.

На тази олимпиада нашите любознайковци се изявиха както в областта на екологичното образование, така и в областта на здравното образование, опитваха се да докажат как ще реагират в критични ситуации. Глобалната тема беше „Моите приятели”. Тя е обвързана със задачи от всички изучавани предмети в начален етап на образование – български език и литература, математика, човекът и природата, човекът и обществото, гражданско образование.
Четвъртокласниците решиха подадените проблемни ситуации и аргументираха своите отговори, търсейки най-находчивите и нестандартни решения.
Учениците, получили над 75% от максималния брой точки, ще имат възможност за индивидуална изява на областния кръг. 23 деца от нашето училище ще се преборят с връстниците си. С най-добър резултат, приближаващ се до максималния, е ученичката Ирен Калин Костова от 4г клас, с класен ръководител Виолина Борисова.
Вторият кръг ще се проведе на 25.02.2012 г., а най-добрите от него ще се явят на националното състезание на 31.03. в град Враца. Очакваме тези четвъртокласници да са от нашето училище!

Back to top button