Час на класа, посветен на проекта „Повече дървета? Да, моля!”

На 26 октомври 2012 г. третокласниците от нашето училище имаха един интересен и необикновен час на класа, който се проведе в зала „Европа”. Той беше посветен на проекта „Повече дървета? Да, моля!”. В началото на урока беше обявено, че рисунката на Никол Петрова от 3в клас е спечелила конкурса за лого на проекта и всички третокласници я приветстваха с ръкопляскания. Гости на часа бяха г-жа Николова и г-н Томов от отдел „Екология” на Община Плевен. Г-жа Николова говори за управлението на дейностите по закони, свързани с екологията – за почистването на града, разделното събиране на отпадъци, намаляването на замърсяването на въздуха, предизвикано от транспорта или от битовото отопление с твърдо гориво.

Г-н Томов разказа за широколистните и иглолистните дървета и ползата от тях, за почвопокривните растения, за защитените местности и дървета. Разказът му бе онагледен с презентация, която запознаваше с характерните особености на широколистните и иглолистните дървета. Учениците слушаха с интерес и задаваха въпроси – кое е най-старото дърво в Плевен и къде се намира, кое е най-високото дърво в града, защо се изсичат дървета на определени места и др. В края на часа третокласниците имаха възможността да видят презентацията, която представя България, Плевен и СОУ „Иван Вазов” в Полша, а след това и най-хубавите рисунки от нашето училище, които са изпратени в Полша и са участвали в конкурса за лого на проекта.

Back to top button